„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
  • Misją Stowarzyszenia LGD Kaszubska Droga jest: Wspieranie mieszkańców w kreowaniu zrównoważonego i wszechstronnego rozwoju obszaru „Kaszubskiej Drogi” ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego i walorów przyrodniczych.

Akumulator Społeczny

Rozpoczął się nabór wniosków do kolejnej edycji konkursu grantowego w ramach Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY, który odbywa się na terenie województwa pomorskiego od 25 maja do 5 lipca, w tym również powiatu wejherowskiego.

W ramach konkursu można się ubiegać o dofinansowanie (mini-grant do 500 zł lub grant do 5000 zł) na działania ze sfery pożytku publicznego.

Dofinansowanie można przeznaczyć na: realizację działań w dowolnej ze sfer pożytku publicznego, tj. w sferze: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego lub wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

O dofinansowanie mogą się ubiegać także organizacje i grupy młodzieżowe (np. drużyny harcerskie, koła zainteresowań, grupy składające się z wolontariuszy, uczniów czy studentów).

AKUMULATOR SPOŁECZNY to przyjazny, trwały i innowacyjny fundusz, mający na celu pobudzanie aktywności społecznej mieszkanek i mieszkańców Pomorza. Skierowany jest do grup nieformalnych i organizacji pozarządowych, działających na rzecz dobra wspólnego.

Na temat konkursu można dowiedzieć się więcej na stronie http://dlawas.org/wpis/akumulator-czas-start/
W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat konkursu grantowego, realizowanego w ramach Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY, można uzyskać bezpośrednio kontaktując się z biurem Fundacji Dla Was pod numerem telefonu 518 251 955 oraz e-mailowo: j.maliszewski@dlawas.org 

Lokalna Grupa Działania Kaszubska Droga

Przejdź do góry strony