„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
  • Misją Stowarzyszenia LGD Kaszubska Droga jest: Wspieranie mieszkańców w kreowaniu zrównoważonego i wszechstronnego rozwoju obszaru „Kaszubskiej Drogi” ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego i walorów przyrodniczych.

Nabór wniosków o przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej

 

Zgodnie z „Informacją dotyczącą zasad realizacji programów rynku pracy przez PUP Wejherowo w 2019 roku" Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie ogłasza nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej.
 
Osoby bezrobotne mogą ubiegać się o wsparcie w wysokości do 19.000,00 zł.
 
Komisja spośród wszystkich złożonych wniosków wybierze 50 najlepszych, których pomysłodawcy otrzymają dofinansowanie.
 
W ramach bieżącego naboru wnioski będą realizowane wyłącznie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w związku z tym o dotację mogą ubiegać się jedynie osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP Wejherowo z następujących grup:
  • Kobiety i mężczyźni w wieku do 24 lat, tylko w przypadku gdy zarejestrowani są w Urzędzie nie dłużej niż 90 dni;
  • Kobiety i mężczyźni w wieku od 25 do 29 lat bez dodatkowych ograniczeń;
  • Kobiety powyżej 30 roku życia bez dodatkowych ograniczeń;
  • Mężczyźni w wieku od 30 do 49 lat tylko w przypadku posiadania wykształcenia maksymalnie na poziomie szkoły średniej;
  • Mężczyźni po 50 roku życia bez względu na posiadany poziom wykształcenia;
  • Mężczyźni długotrwale bezrobotni wg. definicji Komisji Europejskiej bez względu na posiadany poziom wykształcenia;
  • Mężczyźni niepełnosprawni bez względu na posiadany poziom wykształcenia. 
Wnioski należy składać na obowiązujących formularzach, w sekretariacie Urzędu osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty w terminie od 18 do 28 lutego 2019 roku.
Dokumenty:
Za dostarczenie wniosku w terminie uważa się datę wpływu do sekretariatu Urzędu, a nie datę stempla pocztowego czy nadania przesyłki kurierem.

Lokalna Grupa Działania Kaszubska Droga

Przejdź do góry strony