• Misją Stowarzyszenia LGD Kaszubska Droga jest: Wspieranie mieszkańców w kreowaniu zrównoważonego i wszechstronnego rozwoju obszaru „Kaszubskiej Drogi” ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego i walorów przyrodniczych.

Operacja własna - brak zgłoszeń zamiaru realizacji

W związku z umieszczeniem w dniu 28.12.2017 roku na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD "Kaszubska Droga" informacji o planowanej do realizacji operacji własnej LGD informuje, że do dnia 29.01.2018 roku, żaden podmiot inny niż LGD,  nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej.

W związku z powyższym, zgodnie z procedurą wyboru i oceny operacji własnych - po  pozytywnej weryfikacji dokonanej przez Radę LGD, LGD przekaże w najbliższym czasie do Zarządu Województwa wniosek o udzielenie wsparcia na jej realizację.

Lokalna Grupa Działania Kaszubska Droga

Przejdź do góry strony