„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
  • Misją Stowarzyszenia LGD Kaszubska Droga jest: Wspieranie mieszkańców w kreowaniu zrównoważonego i wszechstronnego rozwoju obszaru „Kaszubskiej Drogi” ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego i walorów przyrodniczych.

Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania "Kaszubska Droga"

Podaje się do wiadomości informację o posiedzeniu Rady Lokalnej Grupy Działania „Kaszubska Droga”, które odbędzie się w dniu 12 lipca 2017 r. o godz. 17.00 w biurze LGD w Luzinie, ul. Józefa Wilczka 7.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia,
  2. Wybór protokolanta posiedzenia,
  3. Wybór komisji skrutacyjnej,
  4. Ocena i wybór wniosków w ramach naboru nr 3/2017 Budowa, modernizacja i wyposażenie obiektów rekreacyjno-sportowych, integracji społecznej  i/lub  kulturalnych oraz wyposażanie lub doposażenie podmiotów działających w sferze kultury,
  1. Wolne wnioski i zapytania.

 

Lokalna Grupa Działania Kaszubska Droga

Przejdź do góry strony