„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
  • Misją Stowarzyszenia LGD Kaszubska Droga jest: Wspieranie mieszkańców w kreowaniu zrównoważonego i wszechstronnego rozwoju obszaru „Kaszubskiej Drogi” ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego i walorów przyrodniczych.

Szkolenie „Adaptacja do zmian klimatu oraz możliwości wykorzystania potencjału OZE”

Fundacja na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju zaprasza Państwa na szkolenie w terminie 10-11.06.2019r. w Gdańsku (ASE ul. Narwicka 6). Podczas wykładów trenerzy i eksperci przekażą uczestnikom najnowszą wiedzę na temat:

„Adaptacja do zmian klimatu oraz możliwości wykorzystania potencjału OZE”

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu „Program aktywnej edukacji, integracji i współpracy na obszarach wiejskich w Polsce”. Projekt uzyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności, a jednostką wdrażającą jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, umowa o dofinansowanie nr POIS.02/04.00-00-066/16.

Szkolenie dedykowane jest osobom zawodowo związanym z branżą rolną i środowiskową, w tym doradcom, edukatorom, indywidualnym rolnikom, przedstawicielom organów administracji samorządowej oraz lokalnych urzędów, instytucji i grup działania.

Tematy poruszane podczas szkolenia obejmą najnowszą wiedzę, dotyczącą zagadnień:

1. Zmiany klimatu a rolnictwo w Polsce. Ocena zagrożeń i sposoby adaptacji.

2. Energia ze źródeł odnawialnych. Nowa droga Rozwoju.

3. Wartości przyrodnicze użytków zielonych i ich ochrona

4. Płyn bytu. Woda w środowisku i otoczeniu człowieka

5. Przeciwdziałanie negatywnym skutkom zmian klimatu w rolnictwie. 

    Postęp biologiczny i innowacje w agrotechnice.

Głównym celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy na temat zmian zachodzących w środowisku naturalnym i ich społeczno - ekonomicznych skutków dla sektora rolnego oraz przybliżenie idei zrównoważonego systemu gospodarowania, szczególnie w warunkach wyzwań klimatycznych, występujących coraz częściej zjawisk ekstremalnych, takich jak susze czy powodzie i zwiększonej emisji CO2. Poruszone zostaną tematy dostosowywania struktury upraw (w tym nowe odmiany roślin uprawnych) i metody upraw (zabiegi agrotechniczne) oraz działań, jakie mogą być podejmowane na obszarach wiejskich, w tym przede wszystkim w gospodarstwie rolnym, w celu zapobiegania i łagodzenia negatywnych skutków zmian klimatu.

Udział w szkoleniu, catering i nocleg są bezpłatne dla uczestników. Każdy uczestnik otrzyma także bezpłatnie komplet 5-ciu publikacji i materiały edukacyjne na płycie CD, które wydawane są w ramach projektu. Na bazie tych publikacji opracowano program szkoleń.

Szczegółowe informacje znajda Państwo na stronie:

http://www.szkolenia.klimatarolnictwo.pl

Lokalna Grupa Działania Kaszubska Droga

Przejdź do góry strony