„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
  • Misją Stowarzyszenia LGD Kaszubska Droga jest: Wspieranie mieszkańców w kreowaniu zrównoważonego i wszechstronnego rozwoju obszaru „Kaszubskiej Drogi” ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego i walorów przyrodniczych.

Uwaga! Informacje ws. przywilejów jakie przysługują Beneficjentom w zakresie przedsiębiorczości

Poniżej zamieszczamy pismo z Ministrstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przywilejów jakie przysługują naszym Beneficjentom w zakresie przedsiębiorczości w związku z pandemią i uruchomieniem działań antykryzysowych. Poruszane tam tematy to:

  1. Zobowiązanie do realizacji operacji w określonym terminie
  2. Zobowiązanie do podlegania ubezpieczeniom społecznym, zarówno przy samozatrudnieniu jak i przy zatrudnianiu pracowników w ramach 19.2.
  3. Zobowiązanie do wykonywania działalności gospodarczej.
  4. Zobowiązanie w ramach operacji polegających na podejmowaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej do osiągnięcia 30% zakładanego w biznesplanie ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług do dnia, w którym upłynie rok od dnia wypłaty płatności końcowej.
  5. Zobowiązanie dotyczące utrzymania zadeklarowanej liczby pracowników w ramach operacji.
  6. Zobowiązanie do poniesienia kosztów kwalifikowalnych podlegających refundacji.
  7. Zobowiązanie do realizacji zadań w ramach projektu grantowego
  8. Zobowiązanie do zatrudnienia osób z grupy defaworyzowanej.

Prosimy o zapoznanie się treścią pisma i w razie potrzeby o kontakt z biurem LGD.

Lokalna Grupa Działania Kaszubska Droga

Przejdź do góry strony