„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
 • Misją Stowarzyszenia LGD Kaszubska Droga jest: Wspieranie mieszkańców w kreowaniu zrównoważonego i wszechstronnego rozwoju obszaru „Kaszubskiej Drogi” ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego i walorów przyrodniczych.

XIX Walne Zebranie Członków LGD

Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Kaszubska Droga” serdecznie zaprasza na XIX Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się 30 czerwca 2020 roku (wtorek) o godz. 15:30 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Luzinie, ul. Ofiar Stutthofu 39.

Program Walnego Zebrania Członków:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego, protokolanta, komisji skrutacyjnej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu.
 5. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną oceny działalności Zarządu za rok 2019 oraz postawienie wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium za rok 2019.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Kaszubska Droga” za 2019 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości składek członkowskich Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kaszubska Droga” w roku 2020.
 8. Przedstawienie spraw bieżących dot. działalności Lokalnej Grupy Działania „Kaszubska Droga”.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zakończenie obrad.

W przypadku braku połowy uprawnionych do głosowania w w/w terminie, Walne Zebranie Członków odbędzie się skutecznie tego samego dnia w II terminie o godz. 15:45.

W związku z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa SARS CoV-2 uprzejmie prosimy o dezynfekcję rąk (przy wejściu na salę) oraz o przestrzeganie podczas zebrania wymogu zakrywania nosa i ust.

Lokalna Grupa Działania Kaszubska Droga

Przejdź do góry strony