„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
 • Misją Stowarzyszenia LGD Kaszubska Droga jest: Wspieranie mieszkańców w kreowaniu zrównoważonego i wszechstronnego rozwoju obszaru „Kaszubskiej Drogi” ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego i walorów przyrodniczych.

XVII Walne Zebranie Członków LGD 25.06.2018 r.

Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Kaszubska Droga” serdecznie zaprasza
na XVII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się 25 czerwca 2018 roku (poniedziałek) o godz. 17:15 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Luzinie, ul. Ofiar Stuthoffu 39.

Program Walnego Zebrania Członków:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków.
 2. Wybór przewodniczącego, protokolanta, komisji skrutacyjnej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu.
 5. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną oceny działalności Zarządu za rok 2017

oraz postawienie wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium za rok 2017.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium i zatwierdzenia sprawozdania

z działalności Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Kaszubska Droga” za 2017 rok.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości składek członkowskich Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kaszubska Droga” w roku 2018.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków  Zarządu LGD.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie  odwołania członków Rady LGD.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie  odwołania członków Komisji Rewizyjnej LGD.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Zarządu LGD.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Rady LGD.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej LGD.
 8. Przedstawienie spraw bieżących dot. działalności LGD „Kaszubska Droga”.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zakończenie obrad.

Nadmieniamy, iż w programie Walnego Zebrania Członków znalazły się punkty dot. odwołania i powołania członków organów LGD „Kaszubska Droga". Wprowadzenie danych punktów do programu wynika z potrzeby dostosowania daty wyborów członków organów LGD do daty corocznego Walnego Zebrania Członków (odbywającego się w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego tj. do końca czerwca).

W związku z powyższym nie będzie potrzeby zwoływania kolejnego Walnego Zebrania Członków - wyborczego jesienią bieżącego roku.

W przypadku braku połowy uprawnionych do głosowania w w/w terminie, Walne Zebranie Członków odbędzie się skutecznie tego samego dnia w II terminie o godz. 17:30.

 

Lokalna Grupa Działania Kaszubska Droga

Przejdź do góry strony