„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
 • Misją Stowarzyszenia LGD Kaszubska Droga jest: Wspieranie mieszkańców w kreowaniu zrównoważonego i wszechstronnego rozwoju obszaru „Kaszubskiej Drogi” ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego i walorów przyrodniczych.

XVIII Walne Zebranie Członków LGD

W imieniu Zarządu Lokalnej Grupy Działania "Kaszubska Droga" serdecznie zapraszamy Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kaszubska Droga"  do udziału w XVIII Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 10.06.2019 r. (poniedziałek) o godzinie 15:30 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Luzinie przy ul. Ofiar Stutthofu 39. 

Program Walnego Zebrania Członków:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego, protokolanta, komisji skrutacyjnej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu.
 5. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną oceny działalności Zarządu za rok 2018

oraz postawienie wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium za rok 2018.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium i zatwierdzenia sprawozdania

z działalności Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Kaszubska Droga” za 2018 rok.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości składek członkowskich Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kaszubska Droga” w roku 2019.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kaszubska Droga”.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kaszubska Droga”.
 4. Przedstawienie spraw bieżących dot. działalności Lokalnej Grupy Działania „Kaszubska Droga”.
 5. Wolne wnioski.
 6. Zakończenie obrad.

W przypadku braku połowy uprawnionych do głosowania w w/w terminie, Walne Zebranie Członków odbędzie się skutecznie tego samego dnia w II terminie o godz. 15:45.

Lokalna Grupa Działania Kaszubska Droga

Przejdź do góry strony