„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
  • Misją Stowarzyszenia LGD Kaszubska Droga jest: Wspieranie mieszkańców w kreowaniu zrównoważonego i wszechstronnego rozwoju obszaru „Kaszubskiej Drogi” ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego i walorów przyrodniczych.

Konkurs - "małe projekty"

Zarząd Województwa Pomorskiego 
informuje o możliwości składania za pośrednictwem
Lokalnej Grupy Działania (LGD) „Kaszubska Droga”
wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy 
dla tzw. małych projektów
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
 
Limit dostępnych środków:
400 000,00 zł
 
Termin składania wniosków: 
08.10.2012 r. - 26.10.2012 r.
 
Tryb składania wniosków: 
Wnioski wraz załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach osobiście w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
 
Miejsce składania wniosków: 
Biuro Lokalnej Grupy Działania „Kaszubska Droga” w Przetoczynie, ul. Pomorska 14, 84-217 Szemud; od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00. 
 
Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:
  • wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy,
  • kryteria wyboru operacji przez LGD, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym kryteria na podstawie, których ocenia się uzasadnienie realizacji projektu w ramach LSR
  • wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD,
znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji:
 
Minimalna liczba punktów, jaką musi uzyskać operacja w ramach oceny wynosi 47 pkt.
 

Informacje udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Kaszubska Droga”. Pytania należy kierować na adres e-mail: biuro@kaszubskadroga.pl; prezes@kaszubskadroga.pl lub telefonicznie: 058 676 11 11.

Lokalna Grupa Działania Kaszubska Droga

Przejdź do góry strony