• Misją Stowarzyszenia LGD Kaszubska Droga jest: Wspieranie mieszkańców w kreowaniu zrównoważonego i wszechstronnego rozwoju obszaru „Kaszubskiej Drogi” ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego i walorów przyrodniczych.

Rozstrzygnięcie konkursu dla "małych projektów"

W dniu 11-06-2013 r. Rada Lokalnej Grupy Działania Kaszubska Droga” w drodze uchwał dokonała ostatecznego wyboru operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach działania Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju w ramach naboru N1/2013 dla działania „małe projekty”. Ocena wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w dniu 19-03-2013 r. , trwający w okresie od 02-04-2013 r. do 30-04-2013 r. przedstawia się następująco:

Lokalna Grupa Działania Kaszubska Droga

Przejdź do góry strony