„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
  • Misją Stowarzyszenia LGD Kaszubska Droga jest: Wspieranie mieszkańców w kreowaniu zrównoważonego i wszechstronnego rozwoju obszaru „Kaszubskiej Drogi” ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego i walorów przyrodniczych.

Konkurs tematyczny Kaszubska Droga - małe projekty, czerwiec 2014

Zarząd Województwa Pomorskiego
informuje o możliwości składania za pośrednictwem
Lokalnej Grupy Działania (LGD) „Kaszubska Droga”
wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w ramach tzw. małych projektów (konkurs tematyczny) temat konkursu: „Poprawa funkcjonowania lokalnych więzi społecznych poprzez realizację inicjatyw związanych z promocją zdrowia wśród mieszkańców oraz zdrowego trybu życia i/lub aktywnego wypoczynku” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
 
Limit dostępnych środków:
151 444,06 zł
Termin składania wniosków:
24 czerwca 2014 r. – 07 lipca 2014 r. 
Tryb składania wniosków: 
Wnioski wraz załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach osobiście w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
Miejsce składania wniosków: 
Biuro Lokalnej Grupy Działania „Kaszubska Droga” Szemud, ul. Obrońców Szemuda 2a, 84-217 Szemud, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.00.
Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:
  • wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy,
  • kryteria wyboru operacji przez LGD, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym kryteria na podstawie,
  • których ocenia się uzasadnienie realizacji projektu w ramach LSR,
  • wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD,
znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji:
  • Lokalnej Grupy Działania - LGD „Kaszubska Droga” – www.kaszubskadroga.pl
  • Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego – www.dprow.pomorskie.eu
Minimalny próg punktowy, aby projekt mógł być wybrany do finansowania wynosi 28 pkt.
 
Informacje udzielane są w Biurze LGD „Kaszubska Droga”. Pytania prosimy kierować na adres e-mail:biuro@kaszubskadroga.pl ; prezes@kaszubskadroga.pl lub telefonicznie: (58) 6761111, 668522476, 668521941.
 
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 

Lokalna Grupa Działania Kaszubska Droga

Przejdź do góry strony