„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
 • Misją Stowarzyszenia LGD Kaszubska Droga jest: Wspieranie mieszkańców w kreowaniu zrównoważonego i wszechstronnego rozwoju obszaru „Kaszubskiej Drogi” ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego i walorów przyrodniczych.

Regulamin konkursu "Baner z hasłem promującym LGD Kaszubska Droga"

I. Organizator konkursu 
Organizatorem konkursu na „BANER Z HASŁEM PROMUJĄCYM LOKALNĄ GRUPĘ DZIAŁANIA „KASZUBSKA DROGA” jest Gminny Dom Kultury w Linii, ul. Turystyczna 3, 84-223 Linia, który przygotowuje i realizuje V Festiwal Kultury Kaszubskiej Lokalnej Grupy Działania „Kaszubska Droga” na rok 2014.
II. Cele konkursu
 1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu baneru do realizacji i wykorzystania, do identyfikacji wizualnej, w celach popularyzatorskich, reklamowych, promocyjnych itp. organizatora, która swoim wyglądem ma promować Lokalną Grupę Działania Kaszubska Droga, Festiwal Kultury Kaszubskiej i Kaszuby.
 2. Zachęcenie mieszkańców do aktywnego udziału w promocji walorów naszego regionu, poprzez wykorzystanie wyobraźni, wiedzy o regionie oraz własnych zdolności twórczych i rękodzielniczych;
 3. Wyłonienie i nagrodzenie najciekawszego baneru.
III. Uczestnictwo w konkursie 
W konkursie uczestniczyć mogą wszyscy mieszkańcy z terenu Lokalnej Grupy Działania „Kaszubska Droga” (5 gmin: Linia, Luzino, Szemud, Łęczyce, Wejherowo).
Prace konkursowe będą oceniane w kategoriach:
 • Uczniowie szkół podstawowych,
 • Uczniowie szkół gimnazjalnych,
 • Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i osoby dorosłe
IV. Czas trwania konkursu
 1. Termin nadsyłania maskotek w konkursie upływa 20 czerwca 2014 r. o godz.15.00. Maskotki można dostarczać osobiście lub pocztą. Liczy się data wpływu do siedziby Gminnego Domu Kultury w Linii, ul. Turystyczna 3 , 84-223 Linia
 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 6 lipca 2014 r. w Strzepczu, podczas „V Festiwalu Kultury Kaszubskiej”.
V. Parametry techniczne pracy konkursowej
 1. Przedmiotem konkursu jest stworzenie unikatowego, autorskiego projektu baneru z hasłem promującym Lokalną Grupę Działania „Kaszubska Doga”. Technika dowolna.
 2. Wielkość bajeru 2 m x 1 m, lub 2 m x 0,5 m.
VI. Kryteria oceny
 1. Baner i hasło muszą być niepowtarzalne, oryginalne, łatwe do rozpoznania i zapamiętania.
 2. Projekty powinny dawać możliwość wszechstronnego wykorzystania na wszelkich drukach firmowych, bilboardach, banerach, reklamach świetlnych, gadżetach, rozmaitych formach przestrzennych itp.
 3. Organizator powoła jury oceniające prace biorące udział w konkursie, w którym znajdą się m.in.: artysta – plastyk, regionalista, przedstawiciel Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Kaszubska Droga”, twórca ludowy oraz Dyrektor GDK w Linii.
VII. Postanowienia dotyczące prac autorskich do prac konkursowych
 1. W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie projekty będące oryginalnymi pracami Uczestników.
 2. W konkursie nie będą brane pod uwagę prace nie zawierające hasła, o innych wymiarach niż w regulaminie, niepodpisane.
 3. Uczestnik konkursu oświadcza, że projekt nie narusza praw autorskich osób trzecich, a w przypadku wystąpienia osoby trzeciej przeciwko Organizatorowi konkursu z tytułu naruszenia jej praw autorskich do projektu lub jego części, w tym prawa własności, autorskich praw osobistych i majątkowych lub z tytułu naruszenia dóbr osobistych,
 4. Uczestnik konkursu przejmuje odpowiedzialność wobec osoby trzeciej.
 5. Uczestnik udziela Organizatorowi zgody (licencja) na wielokrotne, nieodpłatne i nieograniczone w czasie i co do terytorium wykorzystanie projektu baneru.
 6. Praca konkursowe uczestnicy przekazują na rzecz organizatora.
VIII. Nagrody 
Organizatorzy konkursu przygotowali dla uczestników za zajęcie miejsc I – III puchary, dyplomy, medale oraz cenny sprzęt sportowo – turystyczny.
IX. Zakończenie konkursu 
Zakończenie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi 06.07.2014 r. w Strzepczu, podczas „V Festiwalu Kultury Kaszubskiej”. Od postanowień komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie. 

Lokalna Grupa Działania Kaszubska Droga

Przejdź do góry strony