„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
 • Misją Stowarzyszenia LGD Kaszubska Droga jest: Wspieranie mieszkańców w kreowaniu zrównoważonego i wszechstronnego rozwoju obszaru „Kaszubskiej Drogi” ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego i walorów przyrodniczych.

Regulamin konkursu "Maskotka V Festiwalu Kultury Kaszubskiej"

I. Organizator konkursu 
Organizatorem konkursu „MASKOTKA FESTIWALU KULTURY KASZUBSKIEJ” jest Gminny Dom Kultury w Linii, ul. Turystyczna 3, 84-223 Linia, który przygotowuje i realizuje V Festiwal Kultury Kaszubskiej Lokalnej Grupy Działania „Kaszubska Droga” na rok 2014.
II. Cele konkursu
 1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu - prototypu maskotki do realizacji i wykorzystania, do identyfikacji wizualnej, w celach popularyzatorskich, reklamowych, promocyjnych itp. organizatora, która swoim wyglądem ma promować Lokalną Grupę Działania „Kaszubska Droga”, Festiwal Kultury Kaszubskiej i Kaszuby.
 2. Zachęcenie mieszkańców do aktywnego udziału w promocji walorów naszego regionu, poprzez wykorzystanie wyobraźni, wiedzy o regionie oraz własnych zdolności twórczych i rękodzielniczych;
 3. Wyłonienie i nagrodzenie najciekawszego prototypu, który w dalszej działalności ma być unikalną pamiątką promującą Kaszuby.
III. Uczestnictwo w konkursie 
W konkursie uczestniczyć mogą wszyscy mieszkańcy z terenu Lokalnej Grupy Działania „Kaszubska Droga” (5 gmin: Linia, Luzino, Szemud, Łęczyce, Wejherowo).
Prace konkursowe będą oceniane w kategoriach:
 • Uczniowie szkół podstawowych,
 • Uczniowie szkół gimnazjalnych,
 • Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i osoby dorosłe
IV. Czas trwania konkursu
 1. Termin nadsyłania maskotek w konkursie upływa 20 czerwca 2014 r. o godz.15.00. Maskotki można dostarczać osobiście lub pocztą. Liczy się data wpływu do siedziby Gminnego Domu Kultury w Linii, ul. Turystyczna 3 , 84-223 Linia
 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 6 lipca 2014 r. w Strzepczu, podczas „V Festiwalu Kultury Kaszubskiej”.
V. Parametry techniczne pracy konkursowej
 1. Przedmiotem konkursu jest stworzenie unikatowego, autorskiego projektu maskotki pokazującej walory regionu. Technika dowolna – postać maskotki wykonana z dowolnie wybranego materiału (szmatki, włóczka, elementy naturalne np. kwiaty, zboża, kolorowe nici, guziki itp.)
 2. Wielkość maskotki od 40-60 cm.
 3. Każdy projekt powinien zawierać techniczne wskazówki umożliwiające jej rzeczywiste wykonanie, parametry i rodzaj materiałów wykorzystanych do wykonania.
VI, Kryteria oceny
 1. Maskotka musi być niepowtarzalna, oryginalna, łatwa do rozpoznania i zapamiętania,
 2. Maskotka ma stanowić atrakcyjną pamiątkę-upominek zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych,
 3. Maskotka musi być możliwa do wykonania z różnego rodzaju materiałów,
 4. Projekty powinny dawać możliwość wszechstronnego wykorzystania na wszelkich drukach firmowych, bilboardach, banerach, reklamach świetlnych, gadżetach, rozmaitych formach przestrzennych itp.
 5. Maskotka musi mieć nazwę.
 6. Organizator powoła jury oceniające prace biorące udział w konkursie, w którym znajdą się m.in.: artysta – plastyk, regionalista, przedstawiciel Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Kaszubska Droga” , twórca ludowy oraz Dyrektor GDK w Linii.
VII. Postanowienia dotyczące prac autorskich do prac konkursowych
 1. W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie projekty będące oryginalnymi pracami Uczestników.
 2. W konkursie nie będą brane pod uwagę prace zawierające tylko nazwę maskotki, lub tylko projekt bez nazwy.
 3. Uczestnik konkursu oświadcza, że projekt nie narusza praw autorskich osób trzecich, a w przypadku wystąpienia osoby trzeciej przeciwko Organizatorowi konkursu z tytułu naruszenia jej praw autorskich do projektu lub jego części, w tym prawa własności, autorskich praw osobistych i majątkowych lub z tytułu naruszenia dóbr osobistych,
 4. Uczestnik konkursu przejmuje odpowiedzialność wobec osoby trzeciej.
 5. Uczestnik udziela Organizatorowi zgody (licencja) na wielokrotne, nieodpłatne i nieograniczone w czasie i co do terytorium wykorzystanie projektu maskotki.
 6. Praca konkursowe uczestnicy przekazują na rzecz organizatora.
VIII. Nagrody 
Organizatorzy konkursu przygotowali dla uczestników za zajęcie miejsc I – III puchary, dyplomy, medale oraz cenny sprzęt sportowo – turystyczny.
Zakończenie konkursu 

IX. Zakończenie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi 06.07.2014 r. w Strzepczu, podczas „V Festiwalu Kultury Kaszubskiej”. Od postanowień komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie.

Lokalna Grupa Działania Kaszubska Droga

Przejdź do góry strony