„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
  • Misją Stowarzyszenia LGD Kaszubska Droga jest: Wspieranie mieszkańców w kreowaniu zrównoważonego i wszechstronnego rozwoju obszaru „Kaszubskiej Drogi” ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego i walorów przyrodniczych.

Szkolenia 2008

 Harmonogram szkoleń w ramach projektu: Aktywizacja społeczności wiejskiej

  1. Warsztaty szkoleniowe z pozyskiwania środków z PROW na lata 2007 - 2013 Oś 4 Leader:
  • dla organizacji pozarządowych   

             09.09.2008 godz. 9.00 – 15.00, miejsce szkolenia: Siedziba KGW Przetoczyno 

  • dla rolników i właścicieli gospodarstw agroturystycznych
             28.08.2008 godz. 9.00 - 15.00, miejsce szkolenia: Linia ( remiza) 
             4.09.2008 godz. 9.00 – 15.00, miejsce szkolenia: Luzino ( remiza) 
             11.09.2008 godz. 9.00 – 15.00, miejsce szkolenia: WOK w Kielnie 
             18.09.2008 godz. 9.00 – 15.00, miejsce szkolenia: WOK w Nawczu 
  • dla podmiotów gospodarczych 
             22.09.2008 godz. 9.00 - 15.00, miejsce szkolenia: Luzino ( remiza) 
             29.09.2008 godz. 9.00 – 15.00, miejsce szkolenia: WOK w Kielnie 
 
            2. Szkolenia z wypełniania wniosków do PROW na lata 2007 - 2013 Oś 4 dotyczących: 
  • 3.10.2008 godz.9.00 - 15.00, miejsce szkolenia: Luzino ( remiza)
  • 10.10.2008 godz.9.00 – 15.00, miejsce szkolenia: WOK w Nawczu
  • 6.10.2008 godz.9.00 – 15.00, miejsce szkolenia: WOK w Kielnie
  • 24.10.2008 godz.9.00 – 15.00, miejsce szkolenia: Linia ( remiza)
 
Tematyka szkolenia: wypełnianie wniosków dotyczących:
 
a. Organizacji szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla ludności z obszaru objętego        LSR.
b. Promocji i rozwoju lokalnej aktywności w tym promocji lokalnej twórczości kulturalnej i artystycznej z wykorzystaniem      lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego.
c. Rozwoju agroturystyki i turystyki na obszarach wiejskich, w tym: utworzenia lub zmodernizowania bazy informacji turystycznej oraz stron www, przygotowania i wydania folderów i innych publikacji informacyjnych, oznaczenia obiektów ważnych lub charakterystycznych dla obszaru objętego lokalną strategią rozwoju.
d. Inicjowania, powstawania, rozwoju, przetwarzania, wprowadzania na rynek oraz podnoszenia jakości produktów i usług bazujących na lokalnych zasobach, w tym naturalnych surowcach i produktach rolnych i leśnych oraz tradycyjnych sektorach gospodarki.
e. Organizacji imprez kulturalnych.
f. Inwestycji służących utrzymaniu i kultywowaniu tradycyjnych zawodów i rzemiosła oraz inwestycji służących wspieraniu twórczości lokalnej lub ludowej.
g. Budowy/odbudowy małej infrastruktury turystycznej, a w szczególności punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych i biwakowych, tras narciarstwa biegowego i zjazdowego, tras rowerowych .

Lokalna Grupa Działania Kaszubska Droga

Przejdź do góry strony