„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
  • Misją Stowarzyszenia LGD Kaszubska Droga jest: Wspieranie mieszkańców w kreowaniu zrównoważonego i wszechstronnego rozwoju obszaru „Kaszubskiej Drogi” ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego i walorów przyrodniczych.

Bezpłatny projekt dla bezrobotnych kobiet „Pomorzanki wbrew stereotypom”

Utworzono: 14 marzec 2014
 
Numer i nazwa Priorytetu: VIII. „Regionalne kadry gospodarki”
Numer i nazwa Działania: 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”
Numer i nazwa Poddziałania: 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”
Organizator: Lechaa Consulting Sp. z o.o.
Okres realizacji projektu: 01.03.2014 - 31.03.2015r
 
Zasięg projektu: 3 powiaty województwa pomorskiego; miasto Gdańsk, miasto Gdynia, powiat wejherowski
 
Cel: dostosowanie kwalifikacji, doświadczenia zawodowego i kompetencji społecznozawodowych do potrzeb regionalnego rynku pracy.
 
Dla kogo ?
Projekt jest skierowany do 48 kobiet zwolnionych, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy, przechodzącego procesy adaptacyjne i modernizacyjne w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu (data zakończenia pracy). Osoby te powinny zamieszkiwać na terenie 3 powiatów województwa pomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego: miasto Gdańsk, miasto Gdynia, powiat wejherowski. W ramach tej grupy 30% kobiet, tj. 15 kobiet musi posiadać wykształcenie co najwyżej średnie.
WAŻNE ! Osoba musi być zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy.
 

Przeczytaj całe ogłoszenie 

Lokalna Grupa Działania Kaszubska Droga

Przejdź do góry strony