„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
  • Misją Stowarzyszenia LGD Kaszubska Droga jest: Wspieranie mieszkańców w kreowaniu zrównoważonego i wszechstronnego rozwoju obszaru „Kaszubskiej Drogi” ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego i walorów przyrodniczych.

Informacja o planowanej do realizacji Operacji Własnej nr 1/2017

Luzino, dn. 2017-12-28

Lokalna Grupa Działania (LGD) „Kaszubska Droga”

informuje o planowanej do realizacji Operacji Własnej

nr 1/2017

w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”,

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

 

1. Zakres tematyczny operacji: 1.2.2.Kampanie promocyjne, marketingowe i imprezy promujące obszar LGD i/lub zachęcające do inwestowania (w ramach: Cel szczegółowy 1.1 Rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej i kulturalnej, Cel szczegółowy 1.2 Wsparcie tradycji i kultury kaszubskiej, produktów lokalnych oraz promocja obszaru LGD).

2. Wysokość środków na realizację operacji: 50 000,00 zł.

3. Termin i sposób zgłaszania LGD zamiaru realizacji operacji: Zgłoszenie zamiaru realizacji operacji należy składać w terminie do 29.01.2018 r. (konieczne bezpośrednie złożenia wniosku, tzn. osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną)

4. Wymagane załączniki: Dokumenty pozwalające na potwierdzenie, ze podmiot zgłaszający zamiar realizacji operacji jest uprawniony do wsparcia, tj. spełnia definicję beneficjenta określone w § 3 rozporządzenia LSR – lista dokumentów winna być zgodna z lista załączników dotyczących identyfikacji beneficjenta, określonych we wniosku o przyznanie pomocy.

6. Szczegółowe informacje o zasadach zgłoszenia zamiaru realizacji operacji własnej oraz:

a) wzór formularza zgłoszenia zamiaru realizacji operacji własnej (załącznik nr 1);

b) kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji (załącznik nr 2);

c) wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD (załącznik nr 3);

d) Lokalna Strategia Rozwoju;

e) inne dokumenty;

dostępne są w biurze LGD (ul. Wilczka 7, Luzino) oraz na stronie internetowej www.kaszubskadroga.pl.

Informacje udzielane są w Biurze (LGD) „Kaszubska Droga”. Pytania należy kierować na adres email: biuro@kaszubskadroga.pl lub telefonicznie: 668 521 941 lub 668 522 476.

Lokalna Grupa Działania Kaszubska Droga

Przejdź do góry strony