„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
 • Misją Stowarzyszenia LGD Kaszubska Droga jest: Wspieranie mieszkańców w kreowaniu zrównoważonego i wszechstronnego rozwoju obszaru „Kaszubskiej Drogi” ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego i walorów przyrodniczych.

Władze LGD

 

Władze stowarzyszenia LGD "Kaszubska Droga"
 
Walne Zebranie Członków
 
Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Kompetencje walnego zebrania członków określa statut.
Aktualna lista członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "Kaszubska Droga" znajduje się na dole strony.
 
Zarząd
 
Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczym. Do zadań Zarządu należy między innymi reprezentowanie Stowarzyszenia, kierowanie i organizowanie bieżącej działalności Stowarzyszenia oraz realizowanie zadań określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR). 
 
Skład Zarządu:
 • Kaczyńska Astrida- Prezes
 • Płotka Paulina- Wiceprezes
 • Rzeszewicz Barbara - Wiceprezes
 • Hinc Kazimierz- Sekretarz
 • Szmidtke Gabriela- Skarbnik
 
Komisja Rewizyjna
 
Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym stowarzyszenia. Komisja Rewizyjna przynajmniej raz w roku przedstawia za zebraniu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia sprawozdania ze swojej działalności wraz z oceną działalności Zarządu oraz stawia wniosek o udzielenie Zarządowi absolutorium. 
 
Skład Komisji Rewizyjnej:
 • Bronk Grażyna
 • Licau Krzysztof
 • Potrykus Krystyna
Rada - Organ Decyzyjny LGD
 
Rada LGD - głównym zadaniem Rady LGD jest wybór operacji, które mają być realizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju, tj. podjęcie uchwały zawierającej listę wybranych oraz nie wybranych projektów, ustalającej ich kolejność według liczby uzyskanych punktów. Do kompetencji Rady należy także zatwierdzanie Lokalnej Strategii Rozwoju i zmian do niej, w tym: ustanawianie kryteriów wyboru projektów/operacji oraz uchwalanie procedur obowiązujących dla ich oceny. Rada akceptuje również projekty współpracy planowane do realizacji.
 
Skład Rady:
 • Engelbrecht Bogusława- Przewodnicząca
 • Hinca Teresa
 • Hinz Czesław
 • Hinz Halina
 • Klecha Piotr
 • Mazur Jarosław
 • Meyer Martyna
 • Meyer Marzena
 • Moch Maria
 • Potrykus Czesława
 • Potrykus Kazimierz
 • Pruchniewska Bożena
 • Sucharska Lucyna
 • Toporek Zbigniew
 • Wittstock Maria

 

Lokalna Grupa Działania Kaszubska Droga

Przejdź do góry strony