Rozwój dotychczas istniejących przedsiębiorstw

Zakres tematyczny – bardzo szeroki; wykluczenia:

 • działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach;
 • górnictwo i wydobywanie;
 • działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie;
 • przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków;
 • wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej;
 • produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych;
 • produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych;
 • produkcja metali;
 • produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz motocykli;
 • transport lotniczy i kolejowy;
 • gospodarka magazynowa.

Beneficjent – mikro lub mały przedsiębiorca z obszaru objętego LSR, który wykonuje działalność gospodarczą podlegająca przepisom ustawy o swobodzie działalności gospodarczej;

Kwota wsparcia – od 50 tys. do 300 tys. zł;

Forma wsparcia – refundacja części kosztów kwalifikowalnych - nie więcej niż 70% kwalifikowlanych kosztów operacji;

Obowiązek przedłożenie biznesplanu;

Obowiązek utworzenia co najmniej jednego miejsca pracy i utrzymanie go przez okres 3 lat od dnia wypłaty płatności ostatecznej;

Pomoc może być przyznana w tym zakresie tylko raz w okresie realizacji Programu;

Pomoc może być przyznana beneficjentowi premii po upływie 2 lat  od dnia przyznania pomocy.