Podpisano umowę o przyznaniu pomocy na wsparcie przygotowawcze.

Data: 03-06-2022

W dniu 02-06-2022 r. reprezentantki naszego Stowarzyszenia tj. Pani Astrida Kaczyńska Prezes Zarządu oraz Paulina Płotka Wiceprezes Zarządu podpisały w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich umowę dotyczącą realizacji wsparcia przygotowawczego w ramach PROW 2014-2020. Została nam przyznana pomoc w wysokości 74 000 zł, na warunkach określonych w umowie oraz na podstawie złożonego wniosku.

Umowa wspiera proces przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027 dla nowego okresu programowania.

Zachęcamy wszystkich do czynnego udziału w tworzeniu nowej LSR dla naszego obszaru!