Władze LGD

Władze stowarzyszenia LGD "Kaszubska Droga"

Walne Zebranie Członków

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Kompetencje walnego zebrania członków określa statut.

Aktualna lista członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "Kaszubska Droga" znajduje się na dole strony.

Zarząd

Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczym. Do zadań Zarządu należy między innymi reprezentowanie Stowarzyszenia, kierowanie i organizowanie bieżącej działalności Stowarzyszenia oraz realizowanie zadań określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR). 

Skład Zarządu:

 • Kaczyńska Astrida — Prezes
 • Płotka Paulina — Wiceprezes
 • Rzeszewicz Barbara — Wiceprezes
 • Hinc Kazimierz — Sekretarz
 • Szmidtke Gabriela — Skarbnik

Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym stowarzyszenia. Komisja Rewizyjna przynajmniej raz w roku przedstawia za zebraniu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia sprawozdania ze swojej działalności wraz z oceną działalności Zarządu oraz stawia wniosek o udzielenie Zarządowi absolutorium. 

Skład Komisji Rewizyjnej:

 • Bronk Grażyna
 • Licau Krzysztof
 • Potrykus Krystyna

Rada — Organ Decyzyjny LGD

Rada LGD — głównym zadaniem Rady LGD jest wybór operacji, które mają być realizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju, tj. podjęcie uchwały zawierającej listę wybranych oraz nie wybranych projektów, ustalającej ich kolejność według liczby uzyskanych punktów. Do kompetencji Rady należy także zatwierdzanie Lokalnej Strategii Rozwoju i zmian do niej, w tym: ustanawianie kryteriów wyboru projektów/operacji oraz uchwalanie procedur obowiązujących dla ich oceny. Rada akceptuje również projekty współpracy planowane do realizacji.

Skład Rady:

 • Engelbrecht Bogusława- Przewodnicząca
 • Hinca Teresa
 • Hinz Czesław
 • Hinz Halina
 • Mazur Jarosław
 • Meyer Martyna
 • Meyer Marzena
 • Moch Maria
 • Potrykus Czesława
 • Potrykus Kazimierz
 • Pruchniewska Bożena
 • Radecki Paweł
 • Sucharska Lucyna
 • Toporek Zbigniew
 • Wittstock Maria