Sprawozdanie z realizacji operacji własnej

 

Loga programu Europ inwestująca w obszary wiejskie

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI OPERACJI w ramach PROW 2014-2020

Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

1.

Nazwa instytucji pośredniczącej

Samorząd Województwa Pomorskiego

2.

Wskazanie okresu, którego dotyczy sprawozdanie

Od 2018-12-17 do 2019-10-31

3.

Tytuł operacji

Rowerem po Kaszubskiej Drodze — przeprowadzenie kampanii promocyjnej obszaru LGD

4.

Numer i nazwa priorytetu

Priorytet 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

5.

Numer i nazwa działania

Działanie 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja

6.

Numer umowy o dofinansowanie operacji

00647- 6935 - UM1131152/18   

7.

Nazwa i adres Beneficjenta/Beneficjentów

Lokalna Grupa Działania "Kaszubska Droga"

8.

Miejsce realizacji operacji

Ul. Józefa Wilczka 7
84-242 Luzino

 

Informacje dotyczące przebiegu realizacji operacji oraz realizacji planu rzeczowego operacji

Informacja na temat postępów finansowych

Kwota wynikająca z wniosku o dofinansowanie

50 000,00 zł

Kwota wynikająca z zawartej umowy

50 000,00 zł

Wysokość otrzymanego wyprzedzającego finansowania

18 185,00 zł

W ramach realizacji operacji Beneficjent zrealizował plan rzeczowy – zostały zorganizowane 4 rajdy rowerowe: Luzino – 26.05.2019, Linia – 18.08.2019, Strzebielino (gmina Łęczyce) – 31.08.2019, Łebno (gmina Szemud) – 7.09.2019.

 

Informacja na temat osiągnięcia zakładanego celu operacji

W wyniku realizacji operacji wypromowano obszar LGD "Kaszubska Droga" poprzez przeprowadzenie kampanii promocyjnej w postaci rajdów rowerowych dla mieszkańców województwa pomorskiego na terenie gmin Linia, Luzino, Łęczyce i Szemud. Podczas tych wydarzeń uczestnicy zapoznali się z walorami turystycznymi obszaru, aktywnie spędzili czas i zostali zachęceni do pozostania tam na dłużej. Informacja o rajdach była upowszechniona poprzez prasę (dziennik obejmujący obszar województwa pomorskiego) oraz poprzez internet (portale samorządowe).  Koszty operacji objął organizację rajdów przez podmiot zewnętrzny oraz publikacja ogłoszeń prasowych. Dostęp wszystkich odbiorców był bezpłatny.

 

Informacje o napotkanych problemach podczas realizacji operacji

Nie dotyczy

 

Realizacja wskaźników

Zrealizowane wskaźniki

Wskaźnik

Docelowa wartość wskaźnika zgodnie z umową

Jednostka miary wskaźnika

Wartość wskaźnika osiągnięta w wyniku realizacji operacji

Uwagi

Liczba wydarzeń / imprez

1,00

szt.

1,00

Wskaźnik dotyczy realizacji projektu jako całości.

Liczba wykorzystanych lokalnych
zasobów

4,00

szt.

4,00

W ramach operacji wykorzystano 4 lokalne zasoby: kulturalne (promocja tradycyjnej kuchni kaszubskiej, uczestnikom rajdów przygotowano tradycyjne potrawy kaszubskie, m.in. pulki ze sledza), przyrodnicze (uczestnicy rajdu poznali przyrodę obszaru LGD podczas przejazdu trasami rowerowymi), ludzkie (w realizację operacji zostali zaangażowani lokalni liderzy angażujący się promocję turystyki aktywnej), finansowe (Wnioskodawca — LGD — zaangażował w realizację operacji własne środki finansowe).

Liczba projektów skierowanych do 3
grup docelowych

1,00

szt.

1,00

Zrealizowano jeden projekt skierowany do grup docelowych .

Liczba uczestników wydarzeń związanych z
promocją obszaru LGD

400

osoba

415

W 4 rajdach rowerowych wzięło udział 415 osób.

Liczba odbiorców wydarzeń  promujących
lokalne produkty

400

osoba

415

We wskazanych rajdach przygotowano dla każdego uczestnika potrawy kuchni kaszubskiej..

 

Relacje z poszczególnych rajdów: