LEADER 2007-2013

Leader - informacja o projekcie

Obszary wiejskie naszej Gminy wymagają wielu zabiegów i starań dla poprawy standardu i jakości życia. Dla zwiększenia możliwości absorpcji środków finansowych krajowych i UE, pomocowych dla rozwoju lokalnych społeczności niezbędny jest wzrost aktywności nie tylko samorządów, ale wszystkich mieszkańców zrzeszonych i niezrzeszonych w różnych organizacjach. Naprzeciw oczekiwaniom i wyzwaniom wychodzi Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, który w ramach „Osi 4 - LEADER” ma na celu przede wszystkim budowanie kapitału społecznego.

 

LEADER jest podejściem przekrojowym, które ma przyczynić się do aktywizacji społeczności wiejskich poprzez współpracę partnerów samorządowych, społecznych i gospodarczych do planowania i wdrażania lokalnych inicjatyw.

LEADER jest oddolnym partnerskim podejściem dla rozwoju obszarów wiejskich realizowanym przez Lokalną Grupę Działania (LGD), polegającym na opracowaniu przez lokalną społeczność wiejską lokalnej strategii rozwoju , oraz realizacji wynikających z niej innowacyjnych projektów łączących zasoby ludzkie, naturalne, kulturowe, historyczne, wiedzę i umiejętności trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego. Przedstawiciele tych sektorów tworzą partnerstwo, które reprezentuje obszar objęty lokalną strategią rozwoju. Na poziomie decyzyjnym LGD, co najmniej 50% stanowią partnerzy gospodarczy i społeczni. LGD wybiera projekty, których realizacja przyczyni się do osiągnięcia celów wspólnie opracowanej Lokalnej Strategii Rozwoju. Realizacja strategii przyczyni się do poprawy jakości życia na obszarach wiejskich.

Cechy Leadera:

  • lokalne strategie rozwoju dla danego terenu,
  • oddolne opracowanie przez lokalną społeczność wiejską lokalnej strategii rozwoju obszarów wiejskich,
  • realizacja innowacyjnych projektów łączących zasoby, wiedzę i umiejętności przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego,
  • partnerstwo trójsektorowe,
  • zintegrowane i wielosektorowe działanie,
  • tworzenie powiązań,
  • współpraca.