Informacja o wyborze operacji własnej

W związku z umieszczeniem w dniu 28.12.2017 roku na stronie internetowej LGD "Kaszubska Droga"  informacji  1/2017 o planowanej do realizacji operacji własnej LGD i w związu z faktem, że w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji żaden podmiot inny niż LGD, a uprawniony do wsparcia, nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej, Zarząd Stowarzyszenia LGD w dniu 10 września 2018 r. przekazał Radzie LGD "Kaszubska Droga" wniosek o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Na posiedzeniu Rady w dniu 18 września 2018 roku operacja została wybrana do finansowania.