Nabór nr 17/2021 - informacja o naborze

Loga programu Europa Inwestująca w obszary wiejskie

Luzino, dn. 2021-12-16

Informacja o naborze nr 17/2021

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kaszubska Droga” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 1. Termin składania wniosków o udzielenie wsparcia
  31 grudnia 2021 r. – 14 stycznia 2022 r.
 2. Miejsce składania wniosków o udzielenie wsparcia
  Lokalna Grupa Działania „Kaszubska Droga”, ul. Józefa Wilczka 7, 84-242 Luzino (I piętro), od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00
 3. Forma złożenia wniosku
  niosek należy złożyć na obowiązującym dla danego naboru formularzu. Wnioski składa się w Biurze LGD, w 2 egzemplarzach wersji papierowej wraz z kompletem załączników (biznesplan, jeśli dotyczy, można załączyć na elektronicznym nośniku danych) oraz 1 wniosek wraz z biznesplanem (jeśli dotyczy) w wersji elektronicznej
 4. Forma wsparcia,
  ryczałt
 5. Zakres tematyczny,
  Tworzenie nowych przedsiębiorstw (w ramach zakresu § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020).
 6. Warunki udzielenia wsparcia
  • złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu,
  • zgodność z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze,
  • zgodność operacji z LSR w tym zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy w PROW na lata 2014-2020,
  • uzyskanie wymaganego minimum punktowego określonego w kryteriach wyboru operacji – 9 pkt.
 7. Wysokość pomocy:
  12 500 euro co indykatywnie w przeliczeniu na złote po kursie 4,00 PLN/EUR wynosi 50 000,00 zł
 8. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji,
  stanowią Załącznik nr  1 do ogłoszenia o naborze wniosków.
 9. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji, stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia
 10. limit dostępnych środków,
  163 961,61 euro co indykatywnie w przeliczeniu na złote po kursie 4,00 PLN/EUR wynosi 655 846,44 zł.
 11. Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:
  • wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy,
  • wzór formularza biznesplanu,
  • wzór formularza wniosku o płatność,
  • wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy,
  • Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 LGD „Kaszubska Droga”,
  • kryteria dostępu oraz kryteria wyboru operacji przez LGD oraz zasady przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów,
  • lista wymaganych dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru znajdują się w biurze Lokalnej Grupy Działania „Kaszubska Droga” ul. Józefa Wilczka 7, 84-242 Luzino oraz na stronie www.kaszubskadroga.pl

W sprawach dotyczących konkursu informacji udzielają pracownicy biura LGD „Kaszubska Droga”

ul. Józefa Wilczka 7
84-242 Luzino

tel. 668 521 941

tel. 668 522 476

biuro@kaszubskadroga.pl

Dokumenty do pobrania:

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z)

Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z)

Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z)

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z)

Instrukcja do wniosku o przyznanie pomocy​_19.2​_premie​_4z

3) Biznesplan (wersja 4z)

Biznesplan (wersja 4z)

Biznesplan (wersja 4z)

Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (4z)

Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (4z)

4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 5z)

Umowa o przyznaniu pomocy (wersja 5z)

Załącznik nr 1 Biznesplan

Załącznik nr 2 Wykaz działek

Załącznik nr 3 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji

Załącznik nr 4 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy

Załącznik nr 5 Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej

Załącznik nr 6 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

5) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

Wniosek o płatność wersja 4z (pdf)

Wniosek o płatność wersja 4z (excel)

6) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność wersja 4z

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

Załącznik nr 2 Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej

Załącznik nr 3 Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu

7) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (pdf)

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (excel)

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji