Nabór nr 18/2021 - informacja o naborze

Loga programu Europa Inwestująca w obszary wiejskie

Luzino, dn. 2021-12-16

 Informacja o naborze nr 18/2021

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kaszubska Droga” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 1. Planowany termin składania wniosków o udzielenie wsparcia
  31 grudnia 2021 r. – 14 stycznia 2022 r.
 2. Miejsce składania wniosków o udzielenie wsparcia
  Lokalna Grupa Działania „Kaszubska Droga”, ul. Józefa Wilczka 7, 84-242 Luzino (I piętro), od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00.
 3. Forma złożenia wniosku
  Wniosek należy złożyć na obowiązującym dla danego naboru formularzu. Wnioski składa się w Biurze LGD, w 2 egzemplarzach wersji papierowej wraz z kompletem załączników (biznesplan, jeśli dotyczy, można załączyć na elektronicznym nośniku danych) oraz 1 wniosek wraz z biznesplanem (jeśli dotyczy) w wersji elektronicznej.
 4. Formy wsparcia,
  refundacja kosztów.
 5. Zakres tematyczny,
  Rozwój dotychczas istniejących przedsiębiorstw (w ramach zakresu § 2 ust. 1 pkt 2 lit. c Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020).
 6. Warunki udzielenia wsparcia
  • złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu,
  • - zgodność z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze,
  • - zgodność operacji z LSR w tym zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy w PROW na lata 2014-2020,
  • - uzyskanie wymaganego minimum punktowego określonego w kryteriach wyboru operacji – 13 pkt.
 7. Wysokość pomocy:
  w wysokości maksymalnie 70% kosztów kwalifikowalnych
 8. maksymalna kwota pomocy dla jednego wnioskodawcy w ramach naboru: do 100 000,00 zł
 9. kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji, stanowią Załącznik nr  1 do ogłoszenia o naborze wniosków.
 10. dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji, stanowią Załącznik nr  2 do ogłoszenia o naborze wniosków
 11. limit dostępnych środków,
  169 594,61 euro, co indykatywnie w przeliczeniu po kursie 4,00 PLN/EUR wynosi 678 378,44 zł.

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:

 • wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy,
 • wzór formularza biznesplanu,
 • wzór formularza wniosku o płatność,
 • wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy,
 • Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 LGD „Kaszubska Droga”,
 • kryteria dostępu oraz kryteria wyboru operacji przez LGD oraz zasady przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów,
 • lista wymaganych dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru znajdują się w biurze Lokalnej Grupy Działania „Kaszubska Droga” ul. Józefa Wilczka 7, 84-242 Luzino oraz na stronie www.kaszubskadroga.pl

W sprawach dotyczących konkursu informacji udzielają pracownicy biura LGD „Kaszubska Droga”

ul. Józefa Wilczka 7
84-242 Luzino

tel. 668 521 941

tel. 668 522 476

biuro@kaszubskadroga.pl 

Dokumenty do pobrania:

1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z)

Formularz wniosku o przyznanie pomocy 4z [Rozmiar: 1.12MB Format: pdf]

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących [Rozmiar: 0.68MB Format: pdf]

Formularz wniosku o przyznanie pomocy 4z [Rozmiar: 0.34MB Format: xlsx]

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących [Rozmiar: 0.33MB Format: xlsx]

Instrukcja do wniosku o przyznanie pomocy​_19.2​_inne​_4z [Rozmiar: 1.20MB Format: pdf]

2) Biznesplan (wersja 4z)

Biznesplan 4z [Rozmiar: 0.11MB Format: docx]

Biznesplan 4z [Rozmiar: 0.49MB Format: pdf]

Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych 4z [Rozmiar: 0.51MB Format: pdf]

Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa produktów rolnych 4z [Rozmiar: 0.10MB Format: docx]

Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych - tabele finansowe 4z [Rozmiar: 0.03MB Format: xlsx]

Biznesplan tabele finansowe 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 [Rozmiar: 0.03MB Format: xlsx]

Informacje pomocnicze przy wypełnianiu Biznesplanu 4z [Rozmiar: 0.67MB Format: pdf]

3) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa 4z

Oświadczenie 4z [Rozmiar: 0.62MB Format: pdf]

Oświadczenie 4z [Rozmiar: 0.12MB Format: xls]

Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa 4z [Rozmiar: 1.66MB Format: pdf]

4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 8z)

Umowa o przyznaniu pomocy [Rozmiar: 0.97MB Format: pdf]

Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji [Rozmiar: 0.20MB Format: pdf]

Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych [Rozmiar: 0.18MB Format: pdf]

Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych [Rozmiar: 0.46MB Format: pdf]

Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) [Rozmiar: 0.58MB Format: pdf]

Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji [Rozmiar: 0.34MB Format: pdf]

Załącznik 6 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy [Rozmiar: 0.54MB Format: pdf]

Załącznik 7 – Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej [Rozmiar: 0.54MB Format: pdf]

Załącznik 8 – Oświadczenie współwłaściciela przedsiębiorstwa [Rozmiar: 0.54MB Format: pdf]

Załącznik 9 – Deklaracja małżonka współwłaściciela przedsiębiorstwa [Rozmiar: 0.54MB Format: pdf]

Załącznik 10 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych [Rozmiar: 0.46MB Format: pdf]

5) Formularz umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy

Umowa o przyznaniu pomocy następcy prawnemu / nabywcy określająca warunki kontynuowania realizacji operacji [Rozmiar: 0.54MB Format: pdf]

Załącznik nr 2 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy -Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością [Rozmiar: 0.18MB Format: pdf]

Załącznik nr 4 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych [Rozmiar: 0.42MB Format: pdf]

6) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

Wniosek o płatność 4z [Rozmiar: 0.48MB Format: pdf]

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania [Rozmiar: 0.37MB Format: pdf]

Wniosek o płatność 4z [Rozmiar: 0.13MB Format: xlsx]

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania [Rozmiar: 0.15MB Format: xlsx]

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność [Rozmiar: 1.42MB Format: pdf]

Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu [Rozmiar: 0.03MB Format: xlsx]

7) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji [Rozmiar: 0.12MB Format: xlsx]

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji [Rozmiar: 0.38MB Format: pdf]

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po [Rozmiar: 0.52MB Format: pdf]

8) Wskazówki dla użytkowników formularzy wniosków przygotowanych w formacie MS Excel

Wskazówki dla użytkowników formularzy wniosków przygotowanych [Rozmiar: 6.37MB Format: odt]