Tworzenie nowych przedsiębiorstw

Zakres tematyczny - bardzo szeroki; wykluczenia:

 • działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach;
 • górnictwo i wydobywanie;
 • działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie;
 • przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków;
 • wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej;
 • produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych;
 • produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych;
 • produkcja metali;
 • produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz motocykli;
 • transport lotniczy i kolejowy;
 • gospodarka magazynowa.

Beneficjent - osoby fizyczne, osoby ubezpieczone w ZUS oraz w KRUS ( z wyłączeniem osób ubezpieczonych w KRUS z mocy ustawy i w pełnym zakresie – wyjątkiem od tej zasady są osoby, które podejmują działalność gospodarczą w zakresie produkcji artykułów spożywczych lub produkcji napoi), które w okresie 2 lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie pomocy nie prowadziły działalności gospodarczej podlegającej przepisom ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, jest z obszaru objętego LSR;

Kwota wsparcia – 5000,00 zł - kwota wskazana w LSR !

Forma wsparcia - płatność ryczałtowa (premia) – 2 transze 80%/20%; 80% dotacji po podjęciu we własnym imieniu działalność gospodarczą, zgłoszeniu się do ubezpieczenia społecznego; uzyskaniu wymaganych pozwoleń, zezwoleń i innych decyzji; 20% po realizacji operacji zgodnie z biznesplanem

Obowiązek przedłożenia biznesplanu;

Operacja zakłada podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej i jej wykonywanie do dnia,
w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, oraz:
a) zgłoszenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności i podleganie tym ubezpieczeniom do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, lub
b) utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, zatrudnienie osoby, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę, a także utrzymanie utworzonych miejsc pracy do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej;”,