O LGD

W dniu 6 grudnia 2007 roku zawiązało się Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kaszubska Droga". Pierwotnie Stowarzyszenie "Kaszubska Droga" swoim działaniem obejmowało obszary trzech gmin: Linia, Luzino i Szemud. W dniu 25 sierpnia 2008 r. II Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia LGD "Kaszubska Droga" rozszerzyło obszar oddziaływania LGD o Gminę Łęczyce.

W dniu 28 kwietnia 2009 r. Zarząd Województwa Pomorskiego wybrał Lokalną Grupę Działania "Kaszubska Droga" do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Oznacza to, że beneficjenci obszaru objętego zasięgiem LGD "Kaszubska Droga" będą mogli starać się o dofinansowanie swoich projektów ze środków "Osi 4 - LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W dniu 15 maja 2009 r. LGD "Kaszubska Droga" podpisała umowę z Samorządem Województwa Pomorskiego na realizację LSR na obszarze LGD w okresie programowania 2009-2015.

W dniu 20 października 2009 r. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD "Kaszubska Droga" jednogłośnie przyjęło nowego członka Gminę Wejherowo — jako partnera publicznego.

Stowarzyszenie LGD "Kaszubska Droga" opiera się na oddolnym partnerskim podejściu, które ma się przyczynić do aktywizacji społeczności wiejskich przez współpracę partnerów samorządowych, społecznych i gospodarczych do planowania i wdrażania lokalnych inicjatyw.

Samo podejście Leader zakłada realizację zadań wynikających z przyjętej przez stowarzyszenie Lokalnej Strategii Rozwoju. LSR jako dokument formułuje cel i definicję strategicznych i operacyjnych priorytetów oraz specyfikację kolejności podejmowania działań na rzecz poprawy jakości życia oraz różnicowania działalności na obszarach wiejskich.

Działania Stowarzyszenia LGD "Kaszubska Droga" będą skupiać się na absorpcji środków finansowych dla rozwoju lokalnych społeczności, pobudzania aktywności mieszkańców, podniesienia atrakcyjności turystycznej obszaru w oparciu o własne zasoby oraz zachowanie dziedzictwa kaszubskiego i wiejskiej specyfiki obszaru.

Misją Stowarzyszenia LGD Kaszubska Droga jest:

Wspieranie mieszkańców w kreowaniu zrównoważonego i wszechstronnego rozwoju obszaru „Kaszubskiej Drogi” ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego i walorów przyrodniczych.

Formalnie Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Stowarzyszeń przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS, i figuruje pod numerem 0000301335.

LGD w liczbach:
Powierzchnia: 835km2
Liczba mieszkańców: ponad 62 tys. osób

Pozostałe informacje:
NIP: 588 227 10 10
REGON: 220592266
Konto bankowe
Bank: Bank Spółdzielczy w Krokowej
Nr konta: 94 8349 0002 0018 9877 2000 0010

Mapa obszaru działania

Mapa Lokalnej Grupy Działania Kaszubska Droga