Nabór nr 22/2023- informacja o naborze

Luzino, dn. 2023-03-17

 Informacja o naborze nr 22/2023

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kaszubska Droga” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

 1. termin składania wniosków o udzielenie wsparcia

31 marca 2023 r. – 14 kwietnia 2023 r.

 1. miejsce składania wniosków o udzielenie wsparcia

Lokalna Grupa Działania „Kaszubska Droga”, ul. Bankowa 2, 84-242 Luzino (II piętro), od poniedziałku do piątku w godz. 8:30 – 16:00

 1. forma złożenia wniosku

Wniosek należy złożyć na obowiązującym dla danego naboru formularzu. Wnioski składa się w Biurze LGD, w 2 egzemplarzach wersji papierowej wraz z kompletem załączników (biznesplan, jeśli dotyczy, można załączyć na elektronicznym nośniku danych) oraz 1 wniosek wraz z biznesplanem (jeśli dotyczy) w wersji elektronicznej

 1. forma wsparcia,
 • ryczałt
 1. zakres tematyczny,

Tworzenie nowych przedsiębiorstw (w ramach zakresu § 2 ust. 1 pkt. 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020).

 1. warunki udzielenia wsparcia

- złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu,

- zgodność z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze,

- zgodność operacji z LSR w tym zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy w PROW na lata 2014-2020,

- uzyskanie wymaganego minimum punktowego określonego w kryteriach wyboru operacji – 9 pkt.

 1. wysokość pomocy:

12 500 euro co indykatywnie w przeliczeniu na złote po kursie 4,00 PLN/EUR wynosi 50 000,00 zł

 1.  kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji,

stanowią Załącznik nr  1 do ogłoszenia o naborze wniosków.

 1. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji, stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia
 2.  limit dostępnych środków,

77 789,90 euro co indykatywnie w przeliczeniu na złote po kursie 4,00 PLN/EUR wynosi 311 159,60 zł. 

 1. Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz :

● wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy,

● wzór formularza biznesplanu,

● wzór formularza wniosku o płatność,

● wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy,

● Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 LGD „Kaszubska Droga”,

● kryteria dostępu oraz kryteria wyboru operacji przez LGD oraz zasady przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów,

● lista wymaganych dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru znajdują się w biurze Lokalnej Grupy Działania „Kaszubska Droga” ul. Bankowa 2, 84-242 Luzino oraz na stronie www.kaszubskadroga.pl

 W sprawach dotyczących konkursu informacji udzielają pracownicy biura LGD „Kaszubska Droga”

ul. Bankowa 2

84-242 Luzino

tel. 668 521 941

tel. 668 522 476

biuro@kaszubskadroga.pl

Dokumenty do pobrania:

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z). Wzór wniosku w wersji 5z obowiązuje dla naborów ogłoszonych po 27 lipca 2022 r.

Materiały

Wniosek​_o​_przyznanie​_pomocy​_19​_2​_P​_5​_z
WoPP​_19​_2​_P​_5z​_Premia.xlsx 0.19MB

Wniosek​_o​_przyznanie​_pomocy​_19​_2​_P​_5​_z
Wniosek​_o​_przyznanie​_pomocy​_19​_2​_P​_5​_z.pdf 0.72MB

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z)

Materiały

Instrukcja​_do​_Wniosku​_o​_przyznanie​_pomocy​_19.2​_P​_5​_z
Instrukcja​_do​_Wniosku​_o​_przyznanie​_pomocy​_192​_P​_5​_z.pdf 0.50MB

Informacja​_dla​_nabywcy​_następcy​_19​_2​_P​_5z
Informacja​_dla​_nabywcy​_następcy​_19​_2​_P​_5z.pdf 0.20MB

3) Biznesplan (wersja 5z)

Materiały

Biznesplan​_192​_P​_5​_z
Biznesplan​_192​_P​_5​_z.pdf 0.47MB

Biznesplan​_19​_2​_P​_5​_z
Biznesplan​_19​_2​_P​_5​_z.docx 0.13MB

Tabele​_finansowe​_Biznesplan​_19​_2​_P​_5z
Tabele​_finansowe​_Biznesplan​_19​_2​_P​_5z.xlsx 0.03MB

Informacja​_pomocnicza​_Biznesplan​_19​_2​_P​_5z
Informacja​_pomocnicza​_Biznesplan​_19​_2​_P​_5z.pdf 0.69MB

4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 6z)

Materiały

umowa o przyznanie pomocy​_19.2​_P​_6z
umowa​_192​_P​_6z.pdf 0.43MB

umowa o przyznanie pomocy​_19.2​_P​_6z
umowa​_192​_P​_6z.docx 0.11MB

zał​_nr​_1​_Biznes Plan​_P​_umowa​_6z
zał​_nr​_1​_BP​_P​_umowa​_6z.pdf 0.49MB

zał​_nr​_1​_Biznes Plan​_P​_umowa​_6z
zał​_nr​_1​_BP​_P​_umowa​_6z.docx 0.13MB

zał​_nr​_2​_Wykaz Dzialek​_19.2​_P​_umowa​_6z
zał​_nr​_2​_WykazDzialek​_192​_P​_umowa​_6z.pdf 0.11MB

zał​_nr​_2​_Wykaz Dzialek​_19.2​_P​_umowa​_6z
zał​_nr​_2​_WykazDzialek​_192​_P​_umowa​_6z.xls 0.03MB

zał​_nr​_3​_IMRB​_IPRO​_19.2​_P​_umowa​_6z
zał​_nr​_3​_IMRB​_IPRO​_192​_P​_umowa​_6z.pdf 0.19MB

zał​_nr​_3​_ Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji ​_P​_umowa​_6z
zał​_nr​_3​_IMRB​_IPRO​_192​_P​_umowa​_6z.xlsx 0.12MB

zał​_nr​_4​_Oświadcz​_o​_wyraż​_zgody​_umowa​_6z
zał​_nr​_4​_Oświadcz​_o​_wyraż​_zgody​_umowa​_6z.pdf 0.22MB

zał​_nr​_4​_Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy​_6z
zał​_nr​_4​_Oświadcz​_o​_wyraż​_zgody​_umowa​_6z.docx 0.03MB

zał​_nr​_5​_Oświadczenie​_małż​_rozdziel​_umowa​_6z
zał​_nr​_5​_Oświadczenie​_małż​_rozdziel​_umowa​_6z.pdf 0.21MB

zał​_nr​_5​_ Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej​_6z
zał​_nr​_5​_Oświadczenie​_małż​_rozdziel​_umowa​_6z.docx 0.03MB

zał​_nr​_6​_RODO​_umowa​_6z
zał​_nr​_6​_RODO​_umowa​_6z.pdf 0.17MB

zał​_nr​_6​_RODO​_umowa​_6z
zał​_nr​_6​_RODO​_umowa​_6z.docx 0.03MB

5) Formularz umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu nabywcy Beneficjenta

Materiały

Umowa​_o​_przyznaniu​_pomocy​_następcy​_prawnemu​_nabywcy​_Beneficjenta​_19.2​_premie
Umowa​_o​_przyznaniu​_pomocy​_następcy​_prawnemu​_nabywcy​_Beneficjenta​_192​_premie.pdf 0.18MB

Załącznik​_nr​_2​_Wykaz​_działek​_ewidencyjnych
Załącznik​_nr​_2​_Wykaz​_działek​_ewidencyjnych.pdf 0.14MB

Załącznik​_nr​_3​_Informacja​_o​_przetwarzaniu​_danych​_osobowych
Załącznik​_nr​_3​_Informacja​_o​_przetwarzaniu​_danych​_osobowych.pdf 0.17MB

Załącznik​_nr​_4​_Oświadczenie​_małżonka
Załącznik​_nr​_4​_Oświadczenie​_małżonka.pdf 0.21MB

Załącznik​_nr​_5​_Oświadczenie​_Beneficjenta
Załącznik​_nr​_5​_Oświadczenie​_Beneficjenta.pdf 0.21MB

6) Formularz wniosku o płatność (wersja 5z i 4z)

Materiały

Wniosek o płatność ​_P​_5z
WoP​_19​_2​_P​_5z.pdf 0.34MB

Wniosek o płatność ​_P​_5z​_edytowalny
WoP​_19​_2​_P​_5z.xlsx 0.12MB

Załącznik​_nr​_2​_Wykaz​_faktur​_lub​_dokumentów​_o​_równoważnej​_wartości​_dowodowej​_5z
Załącznik​_nr​_2​_Wykaz​_faktur​_lub​_dokumentów​_o​_równoważnej​_wartości​_dowodowej​_5z.xlsx 0.04MB

Instrukcja do wniosku o płatność ​_P​_5z
IWoP​_19​_2​_P​_5z.pdf 0.66MB

Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu
Spr​_z​_​_real​_BP​_5z.pdf 0.15MB

Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu
Spr​_z​_​_real​_BP​_5z.xlsx 0.03MB

Informacja pomocnicza do Sprawozdania z Biznesplanu
Informacja​_pomocnicza​_do​_Sprawozdania​_z​_Biznesplanu.pdf 0.40MB

7) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

Materiały

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (pdf)
IMBP​_IPRO​_19​_2​_5z​_20210510.pdf 0.38MB

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (excel)
IMBP​_IPRO​_19​_2​_5z​_20210510​_(1).xlsx 0.12MB

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji
IMBP​_IPRO​_19​_2​_P​_InformPomocn​_20201221.pdf 0.71MB

8. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis