Za nami cztery spotkania ze społecznością lokalną

Data: 13-09-2022

W dniach od 5-ego września do 8-ego września pracownicy LGD codziennie w godzinach popołudniowych odwiedzili zgodnie z harmonogramem jedną miejscowość na terenie gminy członkowskiej tj. Lini, Luzina, Łęczyc i Szemuda. Celem spotkań konsultacyjnych było włączenie społeczności lokalnej w proces przygotowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Kaszubska Droga” na lata 2021-2027. Podczas trwania spotkań zapoznano uczestników z instrumentem RLKS, planem strategicznym dla WPR na lata 2023-2027, Programem Fundusze Strukturalne dla Pomorza na lata 2021-2027 w zakresie dostępnych środków przeznaczonych na realizację LSR. Następnie wraz z uczestnikami podejmowano próby identyfikacji problemów, potrzeb i potencjału danej gminy na której obszarze odbywały się konsultacje, wskazując także propozycje ich rozwiązań. Wstępnie wskazano także dla każdej z gmin słabe i mocne strony oraz szanse i zagrożenia.

Na ostatnie spotkanie konsultacyjne, na którym nastąpi przedstawienie celów i działań w ramach strategii zapraszamy 19 września na godz. 16:00 do sali świetlicy wiejskiej w Luzinie, ul. Ofiar Stutthofu 39.

Luzino
Linia
Łęczyce
Kielno