Loga programu: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER dla poddziałania 19.1
Wsparcie przygotowawcze objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Realizacja operacji w ramach poddziałania 19.1 obejmuje:

1) osiągniecie celu operacji poprzez zrealizowanie planu włączenia społeczności, zgodnie z opisem procesu przygotowania LSR;
2) udokumentowanie zrealizowania planu włączenia społeczności oraz udokumentowania realizacji procesu przygotowania LSR.