Do pobrania

Dokumenty - okres programowania 2014-2020

WNIOSKI, FORMULARZE, WZORY OŚWIADCZEŃ, INSTRUKCJE, ZARZĄDZENIA i ROZPORZĄDZENIA, i inne ZWIĄZANE z PRZYZNANIEM POMOCY w RAMACH DZIAŁAŃ

DZIAŁANIE: ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Wersja IV:

Wersja III:


Wersja II:

Wersja I:

Wniosek następcy:

DZIAŁANIE: MAŁE PROJEKTY

Wersja VIII:

Do wniosku o dofinansowanie wnioskodawca zobowiązany jest załączyć wypełnione i podpisane:

  1. Wersję papierową wniosku o przyznanie pomocy w dwóch egzemplarzach wraz z załącznikami oraz 2 egzemplarze wersji elektronicznej wniosku o przyznanie pomocy (tj. 2 tożsame płyty np. CD).
  2. Załącznik pt. „Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych” zgodnie ze wzorem udostępnionym przez lokalną Grupę Działania „Kaszubska Droga”.

Kolejna wersja wniosku o płatność w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie małych projektów z dnia 17 kwietnia 2013r. Zapoznaj się z treścią listu Dyrektora Departamentu Działań Delegowanych ARiMR .

Wersja VII:

Formularz wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów wraz z instrukcją jego wypełniania obowiązuje dla naborów wszczętych w terminach składania wniosków o przyznanie pomocy, które rozpoczęły bieg nie wcześniej niż 31 stycznia 2013 r.

Wersja VI:

Uwaga:
W dniu 8 czerwca 2012 r. weszła w życie ustawa z 30 marca 2012 r. o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (Dz.U. z 2012, poz. 577). Od tego dnia Wnioskodawcy mogą ubiegać się o wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji składając wraz z wnioskiem – „Załącznik do Wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi składany w przypadku, gdy Wnioskodawca ubiega się o środki przeznaczone na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji”.

Uwaga:
Nowa wersja Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów, obowiązująca od 08.06.2012 r.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów wraz z instrukcją jego wypełniania obowiązuje dla naborów, które rozpoczęły bieg od dnia 6 kwietnia 2012 r.

Wersja V:

Formularz wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów wraz z instrukcją jego wypełniania obowiązuje od dnia 18 lipca 2011r.

Uwaga!
Jednakże, jeżeli Wnioskodawca złożył wniosek na formularzu w wersji 4z przed dniem udostępnienia formularza wniosku w wersji 5z na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego albo wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, albo po jego udostępnieniu, jednak nie później niż do 10.10.2011r., nie będzie wezwany do złożenia wniosku na nowym formularzu.

Wersja IV:

Uwaga!
W celu ułatwienia przygotowania wniosków o przyznanie pomocy został opracowany aktywny formularz wniosku w wersji 4z w formacie PDF.
Wraz z wersją papierową wniosku o przyznanie pomocy (wydrukowana wersja aktywnego formularza), Wnioskodawca powinien złożyć jego wersję elektroniczną na nośniku danych (zalecane jest przekazywanie wniosku na płycie CD/DVD), co wpłynie na usprawnienie obsługo wniosku. Na ww. nośniku danych powinien znajdować się tylko i wyłącznie plik zawierający wniosek w formacie PDF.
W celu [prawidłowej obsługi aktywnego formularza wniosku konieczne jest używanie Acrobat Readera 9.3 lub nowszej. Wersje te są do pobrania na stronie www.adobe.com .

Uwaga!
W związku z udostępnieniem aktywnego formularza wniosku w formacie PDF obowiązuje nowa wersja Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi , objętego PROW 2007-2013 (IW-1_413_MP w wersji 4z z dnia 27.06.2011 r.) Dokonane zmiany zostały wyróżnione kolorem niebieskim. Kolor żółty dotyczy zmian wprowadzonych do instrukcji z 12.05.2011 r.

  • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis. Zgodnie z przepisami art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.) podmiot ubiegający się o pomoc de minimis zobowiązany jest do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis. Informacje te przedstawiane są na formularzu informacji stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53 poz. 311).

Wersja III:

Wersja II:

Wniosek o przyznanie pomocy nabywcy przedsiębiorstwa / następcy prawnego beneficjenta:

DZIAŁANIE: TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

DZIAŁANIE: RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ

Wszyscy Wnioskodawcy, którzy złożyli wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” w ramach naborów wniosków, w których dzień 3 września 2011r. wypadał w trakcie trwania naboru (do wszystkich wniosków złożonych w ramach naboru) będą zobowiązani w ramach uzupełnień / wyjaśnień dokonać poprawy formularza wniosku, tj. złożyć wniosek o przyznanie pomocy na nowym formularzu w wersji PROW_413_311/11/01.

Konieczność ta wynika z faktu wejścia w życie w dniu 3 września 2011r. przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 sierpnia 2011r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego PROW na lata 2007-2013 (Dz. U. 2011 nr 172, poz. 1027).