Kryteria wyboru projektów- konsultacje

Data: 07-06-2024

Poniżej przedstawiamy projekt kryteriów wyboru projektów dla dwóch celów szczegółowych z Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kaszubska Droga”, które będą obowiązywały w ramach ogłaszanych konkursów wynikających z wdrażania LSR na lata 2021-2027, tj.:

C.1. Naturalna „Kaszubska Droga”- zwiększenie potencjału społeczno- gospodarczego obszaru LGD w oparciu o lokalne zasoby

C.2 Dostępna „Kaszubska Droga”- poprawa dostępu do usług społeczno- gospodarczych

Uwagi/propozycje zmian do zaprezentowanych kryteriów ( na formularzu uwag) można składać osobiście w biurze LGD „Kaszubska Droga”, w godz. 8.30 – 16.00 lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres: biuro@kaszubskadroga.pl do dnia 17 czerwca br. do godz. 14.00.