Podsumowanie XXIV Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania "Kaszubska Droga"

Data: 28-06-2024

XXIV Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania "Kaszubska Droga" odbyło się 26 czerwca 2024 r. o godzinie 16:45 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Luzinie. Obecni na zebraniu członkowie podjęli m.in. uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i sprawozdania finansowego za rok 2023 oraz udzielenia absolutorium dla Zarządu LGD. Ze względu na koniec trzyletniej kadencji władz wybieralnych LGD w drodze głosowania wybrano członków Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej.  Poniżej zamieszczamy przyjęte w danym dniu uchwały wraz z załącznikami.

Walne 1
Walne 2
Walne 3