Wyniki naboru na stanowisko Dyrektora Biura LGD „Kaszubska Droga”

Data: 30-04-2024

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kaszubska Droga” informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru, na stanowisko Dyrektora Biura LGD „Kaszubska Droga” została wybrana:
Pani Bogusława Engelbrecht.
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
W terminie określonym w ogłoszeniu o naborze dokumenty aplikacyjne złożyła 1 osoba. Kandydatka spełniła wymogi określone w ogłoszeniu o naborze. Wykazała także, że posiada potrzebną wiedzę i doświadczenie niezbędne do pracy na w/w stanowisku.