XXIV Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Data: 14-06-2024

Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Kaszubska Droga” serdecznie zaprasza swoich Członków na: XXIV Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się: 26 czerwca 2024 roku (środa) o godz. 16:45 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Luzinie, ul. Ofiar Stutthofu 39.

Program Walnego Zebrania Członków:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków.
 2. Wybór przewodniczącego, protokolanta, komisji skrutacyjnej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu.
 5. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną oceny działalności Zarządu za rok 2023 oraz postawienie wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium za rok 2023.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Kaszubska Droga” za 2023 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości składek członkowskich Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kaszubska Droga” w roku 2024.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Zarządu LGD.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Rady LGD.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej LGD.
 11. Przedstawienie spraw bieżących dot. działalności LGD „Kaszubska Droga”.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zakończenie obrad.

W przypadku braku połowy uprawnionych do głosowania w w/w terminie, Walne Zebranie Członków odbędzie się skutecznie tego samego dnia w II terminie o godz. 17:00.